Centrum Handlowo-Rozrywkowe - Pasaż Grunwaldzki - Wrocław

Regulamin Centrum

I. Przepisy Wstępne.

1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarządcę Centrum Handlowo - Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki, położonego we Wrocławiu, przy Placu Grunwaldzkim 22, Spółkę EPP Retail– Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o.

2. Regulamin został przyjęty w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego.

3. Centrum Handlowe składa się z Galerii Handlowej prowadzonej pod marką Pasaż Grunwaldzki (obejmującej lokale handlowe, usługowe i restauracje) oraz Części Wspólnych Centrum Handlowego, w tym parkingu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie całego Centrum Handlowego, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub z uregulowań prawnych dotyczących wyłącznie poszczególnych części Centrum Handlowego.

II. Godziny otwarcia Centrum Handlowego.

1. Centrum Handlowe jest czynne dla klientów:
- od poniedziałku do soboty 9.00 - 21.00
- w niedziele handlowe 10.00 - 20.00

a) Część Handlowa i punkty handlowe znajdujące się na Częściach Wspólnych:
- od poniedziałku do soboty 9.00 - 21.00
- w niedziele handlowe 10.00 - 20.00
chyba, że podmiot dysponujący lokalem/punktem handlowym postanowi inaczej

b) Kino Multikino:
- od poniedziałku do soboty 9.00 - 24.00
- w niedziele w godzinach 10.00 - 24.00

c) Klub Fitness Academy:
- od poniedziałku do piątku 6.00 - 23.00
- w soboty 8.00 - 21.00
- w niedziele 8.00 - 20.00

2. Zarządca Centrum Handlowego zastrzega sobie prawo zmiany, zarówno czasowej, jak i stałej, podanych wyżej godzin otwarcia każdej z części Centrum Handlowego, w szczególności w związku ze świętami lub z innych, podobnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do jego czasowego zamknięcia.

3. O zmianach dokonywanych na podstawie punktu 5, klienci będą informowani poprzez ogłoszenia znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz Centrum Handlowego, a także w sposób, jaki Zarządca Centrum Handlowego uzna za stosowny.

III. Zasady prowadzenia działalności w Centrum Handlowym.

1. Centrum Handlowe jest przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej.

2. Wszelka działalność, niezależnie od faktu, czy jest to działalność komercyjna czy niekomercyjna, prowadzona na terenie Centrum Handlowego jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy Centrum Handlowego.

3. Zabrania się prowadzenia na terenie Centrum Handlowego jakichkolwiek akcji promocyjno-reklamowych, z wyjątkiem akcji uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zarządcę Centrum Handlowego. Powyższy zakaz w szczególności dotyczy akcji polegających na rozdawaniu materiałów promocyjno-reklamowych, umieszczania reklam na terenie Centrum Handlowego, jak również na wjeździe i postoju pojazdów w widoczny sposób reklamujących towary, usługi bądź firmy, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zarządcę Centrum Handlowego.

4. Prowadzenie na terenie Centrum Handlowego jakiejkolwiek działalności politycznej, w szczególności zbieranie głosów w jakimkolwiek celu politycznym, agitacja polityczna, rozdawanie ulotek oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z działalnością polityczną, jest zabronione.

5. Prowadzenie jakiejkolwiek zbiórki pieniężnej lub rzeczowej na cele społecznie użyteczne możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy Centrum Handlowego.

6. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zarządca Centrum Handlowego zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań zmierzających do usunięcia osób lub instytucji dokonujących powyższych naruszeń z terenu Centrum Handlowego oraz do podjęcia działań uniemożliwiających dokonywanie takich naruszeń w przyszłości, a także zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przeciwko naruszycielom.

IV. Zasady obowiązujące osoby przebywające w Centrum Handlowym.

1. Na terenie Centrum Handlowego dzieci do lat 7 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji, mogą zostać usunięte z terenu Centrum Handlowego, o ile stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w Centrum Handlowym, zachowują się niekulturalnie bądź niezgodnie z panującymi obyczajami i normami społecznymi.

3. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Centrum Handlowego. Zakaz nie dotyczy alkoholu zakupionego w lokalach gastronomicznych i restauracyjnych, oraz degustacji w sklepach sprzedających alkohol.

4. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wydzielonych i oznakowanych miejscach.

5. Wejście do budynku Centrum Handlowego ze zwierzętami jest dozwolone z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków. Zwierzę powinno przez cały czas być trzymane na smyczy lub w torbie (małe zwierzęta). Osoba wprowadzająca zwierzę jest w pełni odpowiedzialna za jego zachowanie, utrzymanie dyscypliny i higienę, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane przez zwierzę. Możliwość wejścia ze zwierzętami do poszczególnych lokali jest uzależniona od zgody podmiotu dysponującego lokalem (przy czym ograniczenie to nie dotyczy psów-przewodników). Lokale umożliwiające wstęp ze zwierzętami zostały na witrynach oznaczone odpowiednią naklejką informująca o takiej zgodzie.

6. Zabrania się poruszania się przejściami technicznymi lub służbowymi.

7. Zabrania się jazdy na terenie Centrum Handlowego na rowerze, deskorolce, hulajnodze, rolkach i tym podobnych urządzeniach. Zabrania się parkowania i pozostawiania w/w pojazdów na terenie Centrum Handlowego, za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu i odpowiednio oznaczonych miejsc.

8. Osoby w oczywisty sposób nie przestrzegające zasad higieny osobistej, w szczególności wydzielające zapach przeszkadzający klientom Centrum Handlowego, mogą zostać usunięte z terenu Centrum Handlowego.

9. Żebranie na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.

10. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego poza godzinami jego otwarcia bez zgody Zarządcy Centrum Handlowego jest zabronione.

11. Zabrania się wnoszenia do Centrum Handlowego broni, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Centrum Handlowym.

12. Klienci Centrum Handlowego i inne osoby w nim przebywające zobowiązane są do stosowania się do zaleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego i inne upoważnione osoby, w wykonaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Zasady korzystania z parkingu Centrum Handlowego.

1. Zarządca Centrum Handlowego udostępnia parking, znajdujący się na terenie Centrum Handlowego na poziomach: -1; -0,5; +2; +2,5.

2. Parking jest dostępny dla klientów Centrum Handlowego wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum zgodnie z zapisami w punkcie II.1.

3. Korzystanie z parkingu jest odpłatne.

4. Parking jest niestrzeżony a Zarządca Centrum Handlowego nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz pozostawione w nich mienie.

5. Korzystanie z parkingu jest dozwolone z zachowaniem zasad określonych przez odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego.

6. Miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych i w taki sposób oznaczone mogą być użytkowane wyłącznie przez osoby niepełnosprawne.

7. Zabrania się korzystania z parkingu przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji.

8. Zabrania się parkowania pojazdów stwarzających zagrożenie dla innych osób korzystających z parkingu lub dla mienia znajdującego się w Centrum Handlowym.

9. Parkowanie lub przebywanie na terenie parkingu pojazdów, na których są umieszczone reklamy jakiejkolwiek działalności, zarówno komercyjnej jak i niekomercyjnej, bądź emitujących ww. reklamy, w szczególności dotyczące działalności podobnej lub konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Centrum Handlowe, jest zabronione.

10. Zarządca Centrum Handlowego zastrzega sobie prawo do usunięcia lub powiadomienia odpowiednich służb uprawnionych do usunięcia pojazdów w przypadkach, kiedy obecność tychże pojazdów narusza przepisy powyższe.

11. Zarządca zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia całości lub części parkingu lub wprowadzenia innych zasad jego użytkowania.

12. Korzystanie z parkingu jest niedozwolone przez pojazdy wyposażone w instalację LPG.

13. Zarządcą parkingu jest firma EVEND S.A. ( ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa ), a biuro parkingu znajduje się na poziomie +2.

VI. Bezpieczeństwo korzystania z Centrum Handlowego.

1. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie Centrum Handlowego jest EPP Retail– Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Galerii Handlowej i Części Wspólnych, wyznacza się agencję ochrony jako podmiot bezpośrednio sprawujący nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem oraz wykonujący zadania z zakresu ochrony osób i mienia.

3. Pracownicy ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia na terenie Centrum Handlowego mają prawo do podejmowania m.in. następujących działań (z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami):

  • ustalania uprawnień do przebywania na terenie Centrum Handlowego oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
  • wezwania osób do opuszczenia terenu Centrum Handlowego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku lub naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami,
  • podejmowania innych czynności na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia

4. Osoby przebywające w Centrum Handlowym zobowiązane są stosować się do przepisów dotyczących alarmów przeciwpożarowych, alarmów ogłaszanych w związku z innego rodzaju zagrożeniem bezpieczeństwa, w tym z powodu zagrożenia terrorystycznego, stosując się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego oraz agencję ochrony.

VII. Monitoring

1. W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)) na terenie Galerii Handlowej i Części Wspólnych funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego (Monitoring). Pani/Pana dane osobowe, w szczególności utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym (w postaci wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych pojazdów i numerów bocznych pojazdów ) będą przetwarzane dla realizacji tych celów.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych z Monitoringu jest EPP Retail – Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, KRS 0000406805, NIP: 1070020787.

3. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są informowane o fakcie funkcjonowania Monitoringu poprzez zamieszczenie informacji „Obiekt monitorowany” przy każdym wejściu do Centrum Handlowego.

5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a więc dostawcy rozwiązań IT oraz agencja ochrony, osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również w uzasadnionych przypadkach publiczne organy ścigania, w tym sądy, policja.

6. Dane osobowe zgromadzone za pomocą Monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to uzasadnione interesem prawnym Administratora lub wynika z przepisów prawa, dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora lub zaspokojenia jego prawnie uzasadnionego interesu, w tym jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń.

8. Osobom, których dane uzyskane zostały za pomocą Monitoringu, przysługuje prawo do:
 a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Przepisy Końcowe.

1. Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu jest Kodeks Cywilny oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

2. Ewentualne skargi i zażalenia prosimy składać w Punkcie Informacji (poziom 0) bądź na adres mailowy: informacja@pasazgrunwaldzki.pl w godzinach funkcjonowania Części Wspólnych Centrum Handlowego. Skargi i zażalenia zostaną rozstrzygnięte przez Zarządcę Centrum Handlowego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w formie pisemnej, chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin rozpatrzenia roszczeń.

3. Oprócz uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przyznanych mu przez odpowiednie przepisy prawne, w szczególności dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zawiadomienia odpowiednich służb i organów.

4. Regulamin obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki.

5. Regulamin obowiązuje do odwołania i może zostać zmieniony przez Zarządcę Centrum Handlowego w każdym czasie, z podaniem do wiadomości w sposób określony w punkcie II.2.

 

 Pliki do pobrania w PDF:

 Polityka Prywatności Polityka Transparentności

Oceń nas